Aktualności

Dzień Dziecka

Wszystkim Dzieciom – tym małym i dużym – z okazji Dnia Dziecka życzymy dużo uśmiechu i radości na każdy dzień.

Referencja dla Żłobka Małe Misie

Referencja dla Żłobka Małe Misie

      Cudowne jest dzieciństwo, gdy dziecko może być dzieckiem.

 

Małe Misie- Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo!

Dane osobowe Dzieci oraz Państwa, jako ich Rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji umów zawartych z przedszkolem, żłobkiem są gromadzone i przetwarzane przez Akademię Małe Misie. Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informujemy, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole, żłobek nie będzie mogło jej realizować.

Dane osobowe Państwa Dzieci (i tylko Dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, Pesel, adres zamieszkania i zameldowania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Miasta Warszawy (Mokotów i Ursynów) , na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.

Co stanowi dane osobowe podlegające ochronie?

Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Dane osobowe obejmują co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże mieszczą się w nich również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji. Do informacji takich z pewnością należą zdjęcia osoby fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację. Należy uznać, że zdjęcie stanowi dane osobowe podlegające ochronie w sytuacji, gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej, w miejscu dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów.

Rodzice Akademii Małe Misie  powiadamiają przedszkola, żłobek  o różnych istotnych kwestiach zarówno dotyczących dziecka np. alergie, choroby i przyjmowane leki, religia lub światopogląd, orzeczenia sądowe dot. pieczy nad dzieckiem, jak i udostępniają dane osób trzecich np. imiona i nazwiska, telefony rodzeństwa lub dziadków uprawnionych do odbierania dziecka z placówki. Wszystkie te informacje podlegają ochronie.

W Akademii Małe Misie:

  • podejmuje się działania dla ochrony praw związanych z bezpieczeństwem danych osobowych
  • przetwarzane dane są wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych
  • dostęp do danych osobowych i ich przetwarzanie bez upoważnienia dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej może nastąpić wyłącznie w przypadku działań osób lub organów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych określonych zasobów
  • dane osobowe nie są umieszczane na zewnątrz placówki, a więc nie są dostępne nieograniczonej liczbie osób.
  • jeśli pokazujemy zdjęcie dziecka, to albo bez żadnego podpisu (np. na stronie internetowej, profilu na Facebook), albo tylko z imieniem.
  • zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres edukacji, opieki nad dzieckiem. Po zakończeniu edukacji, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.
  • dane osobowe nie są przechowywane w sieci
  • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przedszkole nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach, niemniej nie zwalnia nas to z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych i ich udostępniania.

Dzień Mamy

„Wyznam szczerze, że najbardziej lubię,

gdy każdy dzień jest Dniem Matki.

Zawsze jestem przy Tobie, Mamo,

a gdy mówię, że tak nie jest, kłamię.

Kłamię, gdy jestem zły, gdy o byle co się obrażam,

ale robię to, tylko po to,

żeby potem Cie przepraszać

i przepraszać. „

Józef Ratajczak

Wszystkiego co piękne i dobre życzymy wszystkim Mamusiom, Małe Misie

Teatrzyk 07.05

Witaj maj, piękny maj…
Mamy nadzieję, że czas majówki spędzili Państwo w rodzinnej, słonecznej atmosferze. Witamy po przerwie.
Już dziś zapraszamy wszystkie Dzieci na teatrzyk pt.: „Prawdziwy skarb”.

Spotkanie z pisarzem Jackiem Danilukiem, autorem bajek dla dzieci.

Pan Jacek to podróżnik, pasjonat historii, członek Klubu Literackiego „Maksyma”.
Pseudonim literacki „Wujek Jacek”. Książki autorstwa Jacka Daniluka to przede
wszystkim: „Rymowanki Wujka Jacka” tom: 1 -4
„Miedzy nami zwierzakami na łące”, „Miedzy nami zwierzakami na podwórku”,„Miedzy
nami zwierzakami w lesie” Spotkanie z pisarzem było pięknym posumowaniem
tygodnia z książką i elementem wychowawczo- edukacyjnym nawiązującym do Dnia
Ziemi.
Autor opowiedział o podróżach po Europie, Bliskim Wschodzie czy Afryce. Maluchom poczytał bajeczki.

Paca w Małych Misiach w ramach projektu „Nowe miejsca w Akademii Małe Misie, szansą na dostęp do wysokiej jakości opieki przedszkolnej dla dzieci 3-4l”.

Ogłaszamy nabór na nowe stanowiska pracy. Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych pedagogów  do współpracy. Mile widziana wielokierunkowość tj. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu oraz  uprawnienia do prowadzenia zajęć dodatkowych. Szukamy osób komunikatywnych, dyspozycyjnych, odpowiedzialnych i sumiennych. Zapraszamy  przede wszystkim: pedagoga specjalnego, muzykoterapeutę, dogoterapeutę, choreoterapeutę, rehabilitanta, pedagogów do prowadzenia rytmiki, gimnastyki i innych zajęć dodatkowych.