Baby Girl In Summer Dress Sitting In Field Petting Family Dog

Każde dziecko osiąga poszczególne etapy rozwoju, zarówno fizycznego, jak i psychicznego w swoim tempie. Nie porównuj, nie wymuszaj – pozwól na rozwój pod okiem specjalisty.

Małe Misie oferują specjalistyczne konsultacje dla Rodziców małych Dzieci. Poprzez różnorodność usług i zajęć dają dzieciom możliwość rozwoju, osiągania kolejnych etapów, rozwijamy zainteresowania i wspieramy ich mocne strony. Jesteśmy liderem w edukacji włączającej

Od początku istnienia Małych Misiów nasze placówki edukacyjne (żłobki, przedszkola, fundacja, poradnia) podejmują działania oparte o indywidulane podejście do Dziecka, także zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego.

Codzienne zabawy, zajęcia, nauka samodzielności, docenianie nawet najmniejszych sukcesów, sprawiają, że nasze maluchy robią ciągłe postępy. Zaczynają mówić, bawić się, chętnie biorą udział w zajęciach.

 

W ramach Poradni oraz Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju oferowane są następujące konsultacje:

· konsultacje dla rodziców: spotkania z psychologiem/pedagogiem specjalnym

· diagnoza psychologiczna

· diagnoza pedagogiczna

· badanie intelektu – test Stanford Binet

· test KORP

· psychoedukacja dla rodziców

· psycholog dziecięcy

· pedagog specjalny

· diagnozowania zaburzeń neurorozwojowych,

· zaburzeń zachowania i uwagi,

· pracy z Dziećmi ze specjalnymi potrzebami,

· wsparcie dla Rodziców podczas terapii indywidualnej i grupowej.

Rozwijamy uzdolnienia i talenty. Specjalizujemy się w pracy z małymi Dziećmi i ich Rodzicami. Na co dzień prowadzimy terapię wspomagającą rozwój Dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. W celu umówienia się z terapeutą prosimy o kontakt: tel./sms +48 504 227 099 lub mail: poradnia@malemisie.pl

Poniżej cennik i opis konsultacji

Konsultacje Czas trwania / cena
   
Bilans rozwoju psycho-ruchowego [2 x 60 min + 30 min opis]
[mrg M.Cebulak i mgr K.Kowalczyk]
2,5h / 500 zł
   
Diagnoza gotowości przedszkolnej – dzieci w wieku od 2,6 m-cy – 5 lat
[mrg M.Cebulak, mgr K.Kowalczyk]
2,5h / 500 zł
   
Diagnoza gotowości szkolnej
[mrg M.Cebulak, mgr K.Kowalczyk]
2,5h / 500 zł
   
Psycholog dziecięcy
[mrg M.Cebulak, mgr K.Kowalczyk, mgr M.Cygan]
 
Konsultacja jednorazowa 200 zł (60 min)
Przygotowanie opinii po konsultacji 100 zł (30 min)
Terapia indywidualna, cena za 1 zajęcia, jeżeli odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu /*/ 100 zł (30 min)
Terapia indywidualna, cena za 1 zajęcia, jeżeli odbywają się częściej, niż 2 razy w tygodniu /*/  
Konsultacje dla rodziców dzieci objętych terapią w poradni 150 zł (45 min)
Psychoedukacja dla rodziców – pierwsze spotkanie 200 zł (60 min)
Psychoedukacja dla rodziców – kolejne spotkanie 150 zł (60 min)
Przygotowanie opinii psychologicznej 100 zł (30 min)
   
Pedagog specjalny
[mrg K.Czechowska, mgr P.Kempa, mgr M.Gruszczyńska – Łukasik]
 
Diagnoza pedagogiczna: 2 spotkania (2 x 60 min), omówienie 400 zł (2x200zł; 2 x 60 min)
Diagnoza pedagogiczna, diagnoza gotowości szkolnej 2 spotkania (2 x 60 min), omówienie 400 zł (2x200zł; 2 x 60 min)
Przygotowanie opinii po konsultacji 100 zł (30 min)
Terapia indywidualna, cena za 1 zajęcia, jeżeli odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu /*/ 100 zł (30 min)
Terapia indywidualna, cena za 1 zajęcia, jeżeli odbywają się częściej, niż 2 razy w tygodniu /*/ 5% zniżka
Konsultacje dla rodziców dzieci objętych terapią w poradni 150 zł (45 min)
Terapia ręki 150 zł (45 min)
Reedukacja 150 zł (45 min)
Przygotowanie opinii pedagogicznej 100 zł (30 min)
   
Testy
[mrg M.Cebulak, mgr K.Kowalczyk, mgr A.Robak, mgr M.Cygan]
 
Badanie KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (2-3 spotkania z dzieckiem, przekazanie wyników) 600 zł
Test Stanford – Binet (2 spotkania z dzieckiem, pisemna diagnoza) 600 zł
Przygotowanie zaleceń, ćwiczeń do pracy w domu (dla dzieci w stałej terapii) 100 zł (30 min)

Diagnoza gotowości szkolnej – dzieci w wieku od 5 – 8 lat

Odpowiedni start w szkole jest bardzo istotny dla rozwoju każdego dziecka. Jeśli jego psychiczny i fizyczny rozwój świadczy o gotowości do podjęcia nauki, wówczas bez trudu i z radością opanowuje podstawy edukacji. Diagnoza gotowości szkolnej ma na celu ustalenie tego, czy dziecko 5,6 letnie osiągnęło już taki poziom rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym. Wyniki tego badania pomogą rodzicom podjąć decyzję zapisaniu dziecka do klasy 0 czy klasy I.

Diagnoza gotowości szkolnej składa się z:

 1. Oceny rozwoju poznawczego
 2. Ocena takich funkcji jak: uwaga, pamięć, percepcja orientacja w schemacie ciała, myślenie
 3. Oceny rozwoju emocjonalno-społecznego
 4. Ocena umiejętności nawiązywania kontaktu, kontroli emocji, adekwatnego reagowania, radzenia sobie z porażką, motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego

Przebieg gotowości szkolnej obejmuje:

 1. Pierwsze spotkanie – wywiad z rodzicami
 2. Drugie spotkanie – badanie dziecka
 3. Trzecie spotkanie – badanie dziecka
 4. Czwarte spotkanie – rozmowa z rodzicami omówienie wyników badania, wydanie opinii

Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości przedszkolnej – dzieci w wieku od 2,6 miesięcy – 5 lat

Przedszkole to ważny etap w życiu każdego młodego człowieka. Gotowość przedszkolna to zespół różnych umiejętności, dzięki którym maluch może poradzić sobie w grupie bez pomocy rodziców. Z punktu widzenia rozwoju fizycznego, jak i psychologicznego trzyletnie dziecko jest już na to w pełni gotowe. Co rodzice powinni wiedzieć? Na co zwrócić uwagę? Pomożemy rodzicom odpowiedzieć na te pytania i ocenić gotowość przedszkolną dziecka.

Bilans rozwoju psycho – ruchowego

Okres niemowlęctwa i dzieciństwa charakteryzuje się dynamicznie przebiegającymi zmianami. Rozwój psychoruchowy i fizyczny przebiegają według przewidywalnego schematu zdarzeń występujących w określonej kolejności. Bilans rozwoju to działania specjalistów, które mają na celu przeprowadzenie badania przesiewowego – wstępnego, na podstawie którego oceniają stopień rozwoju dziecka. Sporządzają raport, który kończą wnioski o stanie rozwoju dziecka z odpowiednimi zaleceniami dla rodziców, służby zdrowia czy innych placówek sprawujących opiekę nad dzieckiem (np. żłobka, przedszkola).

Konsultacja dla rodzica. Poradnictwo. Spotkanie indywidualne ze specjalistami

Konsultacja dla rodziców, potrzebujących jednorazowo omówić dane zagadnienie dotyczące rozwoju i zachowań dziecka, trudności wychowawczych, mających pytania dotyczące oddziaływań terapeutycznych, procesu diagnozy itp. Psycholog, Pedagog Specjalny, Logopeda.

Psychoedukacja dla rodziców

Akademia Edukacji Rodziców. Psychoedukacja dla rodziców. Grupa Wsparcia

Konsultacje dla rodziców pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat metod wychowawczych, specyfiki poszczególnych etapów rozwoju dziecka, sposobów rozmawiania i słuchania, aby jak najlepiej porozumieć się ze swoim dzieckiem.

Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, rozwijające i wspierające świadomość wychowawczą od małego dziecka do dorosłego, prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów

Terapia psychologiczna

W ramach zajęć przygotowywany jest Indywidualny Program Zajęć, pakiet zaleceń rozwijający wszystkie sfery rozwoju dziecka. Zajęcia indywidualne dostosowane do potrzeb danego dziecka. Terapia poznawcza, psychoedukacja, zajęcia wyrównawcze, strategie radzenia sobie.

Zajęcia odbywają się raz lub kilka razy w tygodniu (w zależności od intensywności spotkań).

Psycholog dziecięcy

Badanie intelektu – Stanford – Binet

“SB5 to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w szczególności w grupach specjalnych. Test odpowiedni dla badanych w wieku od 2;0 do 69;11 lat (w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną). Pełna skala IQ składa się z 10 podskal. Skala skrócona składa się z dwóch testów kierujących (ścieżek dojścia) – Serie/matryce oraz Słownik. Skali skróconej SB5 można używać m.in. do badań neuropsychologicznych, gdzie dodatkowo stosuje się inne baterie testów uzupełniające pomiar wykonany z zastosowaniem SB5. Testy oparty jest o najbardziej aktualną teorię inteligencji CHC.”

Pracujemy na polskiej wersji testu, najnowszej wersji oryginalnej, opracowanej na podstawie badań ogólnopolskich. Test pozytywnie oceniony przez Komisję ds. Testów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. Test rekomendowany przez Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich Psychologii Klinicznej. Test jest w wykazie narzędzi diagnostycznych Ministra Zdrowia.

Wyniki badania testem SB5 to tzw. wechslerowskie ilorazy inteligencji (M=100, SD =15).

Test Stanford-Binet

Badanie KORP – karty obserwacji rozwoju psychoruchowego.

Karty są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

Test KORP

Sporządzenie opinii psychologicznej

Oferta Poradni może ulegać drobnym zmianom. Powodowane jest to czynnikami kadrowymi i organizacyjnymi placówki, jednak dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować dzieciom i rodzicom maksymalnie atrakcyjny i optymalny zestaw usług dla ich wszechstronnego rozwoju.

Diagnoza psychologiczna dziecka

Indywidualna terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest przeznaczona dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce matematyki. Z jednej strony polega na usprawnianiu z pomocą terapeuty zaburzonych funkcji, a z drugiej – doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte.

Taka terapia zawsze dobierana jest do potrzeb dziecka, które wcześniej zostało poddane diagnozie psychologiczno-pedagogicznej i któremu została wystawiona odpowiednia opinia. Są to głównie dzieci:

 • przedszkolne i wczesnoszkolne, u których zdiagnozowano ryzyko dysleksji,
 • rozwijające się nieharmonijnie,
 • z trudnościami z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem,
 • z problemami dotyczącymi lateralizacji,
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • mające obniżony poziom umiejętności manualnych i grafomotorycznych,
 • przejawiające trudności w zakresie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

Reedukacja

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej. Metody wykorzystywane w reedukacji są dostosowywane do potrzeb i możliwości dzieci. Wczesne wykrycie deficytów zarówno rozwojowych jak i specyficznych trudności w uczeniu oraz wdrożenie działań terapeutycznych pozwoli na stymulowanie wszechstronnego rozwoju oraz wyeliminowanie ujemnych konsekwencji. Zajęcia w ramach reedukacji lub terapii pedagogicznej są przeznaczone dla dzieci zmagających się ze specyficznymi trudnościami w nauce, a także dla dzieci z grupy ryzyka takich trudności. Są to dzieci, które, pomimo prawidłowego poziomu intelektualnego, korzystnych warunków do nauki, a także braku innych deficytów rozwojowych, nie osiągają pełnych umiejętności szkolnych z zakresu czytania, pisania czy matematyki.

Opinia pedagogiczna

Opinia o dziecku, wydana przez naszą poradnię zawiera diagnozę postawioną przez specjalistów — psychologa, pedagoga, logopedę. Określone zostają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka, a także jego możliwości psychofizyczne.

Diagnoza pedagogiczna