Poradnia Małe Misie to miejsce, w którym zespół doświadczonych pedagogów, psychologów i terapeutów realizuje szeroki zakres badań diagnostycznych.

Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna, diagnoza gotowości szkolnej i przedszkolnej oraz bilanse rozwojowe to narzędzia, dzięki którym możemy dokładnie sprawdzić umiejętności dziecka w kontekście norm rozwojowych, zidentyfikować ewentualne trudności i ekspresowo podjąć odpowiednio środki zaradcze.

Sprawdź, jak możemy pomóc Tobie i Twojemu dziecku!

Diagnoza psychologiczna dziecka

W ramach diagnozy psychologicznej identyfikujemy ewentualne problemy, trudności lub zaburzenia rozwojowe, emocjonalne, społeczne i behawioralne, które mogą negatywnie wpływać na dobrostan i funkcjonowanie dziecka. Diagnoza pozwala poznać przyczyny wybranych problemów oraz opracować zindywidualizowany plan terapeutyczny, który jest dostosowany do potrzeb konkretnego dziecka.

Celem diagnozy psychologicznej jest zapewnienie dziecku odpowiedniej pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu trudności.

Diagnoza gotowości szkolnej i przedszkolnej

Profesjonalna diagnoza gotowości przedszkolnej i szkolnej jest procesem kompleksowym i wieloaspektowym. Pozwala na określenie, czy dziecko jest gotowe do pójścia do przedszkola lub przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole.

  • W ramach diagnozy gotowości przedszkolnej ocenia się umiejętności społeczne, takie jak zdolność do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi, umiejętność wyrażania emocji oraz zdolność do rozumienia zasad i rutyn przedszkolnych. Ocena obejmuje także aspekty poznawcze oraz rozwój psychomotoryczny (z naciskiem na małą motorykę).
  • W ramach diagnozy gotowości szkolnej ocenia się bardziej zaawansowane umiejętności poznawcze, dotyczące czytania, pisania i matematyki oraz umiejętności społeczne potrzebne do funkcjonowania w klasie.

Ostatecznym celem, zarówno diagnozy gotowości przedszkolnej, jak i szkolnej, jest zapewnienie każdemu dziecku jak najlepszych warunków do rozwoju poprzez wspieranie jego mocnych stron oraz kompensację w obszarach, w których występują ewentualne trudności.

Bilans rozwoju psychoruchowego (Badanie KORP)

Badanie KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) to narzędzie diagnostyczne, które jest stosowane w celu oceny psychoruchowego rozwoju dzieci w kolejnych przedziałach wiekowych. Narzędzie umożliwia ocenę różnych aspektów rozwoju dziecka, w tym zdolności motorycznych, koordynacji i funkcji poznawczych.

Podczas badania KORP, dziecko jest obserwowane w różnych sytuacjach i testowane w zakresie umiejętności ruchowych, takich jak chodzenie, bieganie, skakanie czy rysowanie. Wyniki badania są analizowane w kontekście norm rozwojowych odpowiednich dla wieku dziecka. Na podstawie tych wyników można określić, czy rozwój dziecka przebiega zgodnie z oczekiwaniami czy też istnieją obszary, które wymagają dodatkowej uwagi i interwencji.

Wyniki bilansu umożliwiają identyfikację ewentualnych opóźnień rozwojowych, zaburzeń funkcji motorycznych lub innych trudności, które mogą wpływać na rozwój dziecka, a następnie – podjęcie odpowiednich środków zaradczych.

Badanie intelektu (Test Stanford-Binet)

Test Stanford-Binet, znany również jako Stanford-Binet Intelligence Scales, to jedno z najbardziej uznanych narzędzi służących do pomiaru inteligencji u ludzi. Jest to test psychometryczny, który służy do oceny poziomu inteligencji jednostki w różnych obszarach umysłowych.

Głównym celem Testu Stanford-Binet jest ocena poziomu inteligencji badanej osoby oraz dostarczenie wyczerpujących informacji na temat różnych aspektów inteligencji, między innymi umiejętności werbalnych, logicznego myślenia, umiejętności matematycznych czy zdolności przestrzennych.

Wyniki testu są przeliczane na tzw. wskaźnik IQ (Intelligence Quotient), który jest miarą poziomu inteligencji danej osoby w stosunku do populacji referencyjnej.

Test Stanford-Binet doczekał się wielu rewizji i aktualizacji. Obecnie używana wersja to piąta edycja, znana jako SB-5. W poradni Małe Misie sięgamy po badanie intelektu w celu uzupełnienia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej o jeszcze dokładniejsze informacje na temat wyjątkowych zdolności lub specjalnych potrzeb dzieci.