Badanie zdolności intelektualnych dziecka jest kluczowym elementem w rozumieniu jego potencjału rozwojowego oraz potrzeb edukacyjnych. Jednym z najbardziej znanych i szeroko stosowanych narzędzi do oceny inteligencji jest skala IQ Stanford-Binet 5 (SB5), sklasyfikowana przez Polską Akademię Nauk w wykazie narzędzi diagnostycznych jako standard w testach psychologicznych.

Test ten, będący kontynuacją pracy Alfreda Bineta i Theodore’a Simona, korzysta z narzędzi diagnostycznych opartych na najbardziej aktualnej teorii inteligencji CHC (Cattella-Horna-Carrolla), oferując kompleksową ocenę szerokiego zakresu zdolności intelektualnych, od rozumowania pojęciowego po pamięć i prędkość przetwarzania informacji. 

Pierwsza wersja testu, znana jako Skala Bineta-Simona, została stworzona przez Alfreda Bineta i Théodore’a Simona w 1905 roku. Test Stanford-Binet jest wynikiem późniejszych modyfikacji i adaptacji tej pierwotnej skali przez Lewisa Termana na Uniwersytecie Stanforda, co doprowadziło do pierwszej edycji Stanford-Binet w 1916 roku. Piąta edycja testu Stanford-Binet (SB5) została opublikowana w 2003 roku i jest to najnowsza wersja testu, która zawiera aktualizacje teoretyczne i metodologiczne, aby lepiej ocenić szeroki zakres zdolności intelektualnych zgodnie z najnowszymi badaniami w dziedzinie psychometrii.

Dzięki swojej dokładności i wiarygodności, Stanford-Binet 5 to powszechnie cenione narzędzie w diagnozowaniu, planowaniu edukacyjnym oraz w identyfikacji wyjątkowych zdolności lub specyficznych trudności w uczeniu się. 

Czym jest Stanfordzka Skala Inteligencji Bineta?

Stanfordzka Skala Inteligencji Bineta, znana również jako Test Stanford-Binet, to narzędzie psychometryczne służące do pomiaru inteligencji i zdolności poznawczych. Jest to jedna z najstarszych skal używanych do oceny inteligencji, pierwotnie opracowana przez Alfreda Bineta we Francji na początku XX wieku, a później zmodyfikowana przez Lewisa Termana na Uniwersytecie Stanforda, stąd nazwa Stanford-Binet.

Test ten mierzy różnorodne aspekty zdolności umysłowych, w tym:

 • rozumowanie płynne,
 • rozumowanie ilościowe,
 • przetwarzanie wzrokowo- przestrzenne,
 • pamięć roboczą,
 • zdolności językowe (werbalne),
 • prędkość przetwarzania informacji. 

Skala Stanford-Binet jest szeroko stosowana w diagnostyce edukacyjnej, klinicznej oraz badaniach psychologicznych, oferując szczegółowy profil zdolności intelektualnych osoby badanej. SB5 jest powszechnie stosowany na świecie i jest narzędziem cenionym za swoją zdolność do dokładnego pomiaru szerokiego zakresu zdolności intelektualnych. Jego unikalna konstrukcja pozwala na ocenę nie tylko tradycyjnego ilorazu inteligencji, ale również ilorazu niewerbalnego, co jest szczególnie ważne w analizie zdolności poznawczych, które nie są bezpośrednio związane z językiem. 

Jak przebiega test inteligencji Stanford-Binet?

Test inteligencji Stanford-Binet składa się z pięciu głównych obszarów oceny, z których każdy jest dokładnie badany przez serię zadań, a wyniki są rejestrowane i analizowane, by uzyskać wszechstronny obraz zdolności intelektualnych.

Test SB5 przeprowadzany jest zgodnie z opisaną procedurą  badawczą i przebiega w kilku etapach:

 1. Spotkanie wstępne z rodzicami. Omówienie celów badania, metodologii i procedury badawczej, a także uzyskanie zgody na przeprowadzenie testu.
 2. Przygotowanie do badania. Dziecko jest przygotowywane do testu w komfortowych warunkach, aby zapewnić maksymalną możliwość skupienia się na zadaniach.
 3. Przeprowadzenie testu. Test składa się z pięciu obszarów oceny – rozumowania płynnego, wiedzy, rozumowania ilościowego, pamięci wzrokowej i prędkości przetwarzania informacji. Każdy obszar oceniany jest poprzez serię zadań.
 4. Czas trwania. Całość badania może trwać od 45 minut do 2 godzin, w zależności od wieku i poziomu współpracy dziecka oraz wybranej wersji testu.
 5. Rejestracja i analiza wyników. Wyniki z poszczególnych zadań są rejestrowane i analizowane, aby uzyskać kompleksowy obraz zdolności intelektualnych dziecka.
 6. Omówienie wyników. Po zakończeniu badania, psycholog-diagnosta omawia wyniki z rodzicami lub opiekunami, przedstawiając potencjał poznawczy dziecka oraz ewentualne rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia rozwoju.

Test Bineta dla dzieci jest szczególnie przydatny zarówno w diagnozowaniu wyjątkowych zdolności jak i zaburzeń rozwojowych

Test Bineta, opracowany jako narzędzie do oceny inteligencji dzieci, jest wyjątkowo użyteczny zarówno w diagnozowaniu dzieci o wybitnych zdolnościach intelektualnych, jak i osób z niepełnosprawnością intelektualną czy z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Dzięki precyzyjnej diagnozie, umożliwia określenie ilorazu inteligencji (IQ) zgodnie z najnowszą teorią inteligencji CHC, dostarczając wartościowych informacji na temat poziomu funkcjonowania intelektualnego dziecka w relacji do norm intelektualnych. Test ten jest w stanie zidentyfikować zarówno wybitne zdolności, jak i różne stopnie niepełnosprawności intelektualnej, co ma kluczowe znaczenie dla odpowiedniego wsparcia rozwojowego.

Dodatkowo, test Bineta skutecznie pomaga w wychwytywaniu nawet nieznacznych odchyleń od normy intelektualnej, co jest istotne dla wczesnego rozpoznawania i interwencji w przypadku mniejszych trudności w uczeniu się lub zaburzeń rozwojowych. Precyzyjne diagnozowanie pozwala na dostosowanie metod edukacyjnych i terapeutycznych do indywidualnych potrzeb dziecka, co znacząco wpływa na jego rozwój i adaptację społeczną.

Oprócz diagnozowania wyjątkowych zdolności i różnych stopni niepełnosprawności intelektualnej, test Stanford-Binet 5 to powszechnie stosowany test umożliwiający identyfikację specyficznych trudności w uczeniu się, takich jak dysleksja czy dyskalkulia. Poprzez szczegółową analizę wyników w poszczególnych obszarach oceny, test może wskazać konkretne obszary, w których dziecko może potrzebować dodatkowego wsparcia. Dzięki temu nauczyciele, terapeuci oraz rodzice mogą lepiej zrozumieć unikalne profile zdolności i potrzeb dziecka, co jest nieocenione w planowaniu indywidualnych ścieżek edukacyjnych i terapeutycznych.

Test Bineta jest również cennym narzędziem w monitorowaniu postępów dziecka w czasie, oferując możliwość śledzenia zmian w jego rozwoju intelektualnym i dostosowywania strategii wsparcia. W ten sposób test stanowi nie tylko punkt wyjścia do diagnozy i interwencji, ale również narzędzie ciągłej oceny i optymalizacji procesu edukacyjnego i rozwojowego.

W placówce Małe Misie test SB5 jest wykonywany przez dziecko przy asyście wykwalifikowanego psychologa-diagnosty

W Poradni  Małe Misie test SB5 jest przeprowadzany w pracowni testów psychologicznych i pedagogicznych pod okiem wykwalifikowanego psychologa-diagnosty, co zapewnia profesjonalizm i wiarygodność całego procesu. 

Diagnosta, dzięki swojemu doświadczeniu i specjalistycznemu przeszkoleniu, jest w stanie nie tylko prawidłowo przeprowadzić test, ale również dokładnie zinterpretować jego wyniki. W ten sposób, każde dziecko w placówce Małe Misie otrzymuje indywidualnie dostosowaną ocenę, która stanowi solidną podstawę do dalszego planowania procesu edukacyjnego i ewentualnych interwencji terapeutycznych.