W poradni Małe Misie w Warszawie skupiamy się na kompleksowej opiece nad dziećmi i ich rodzicami. Jednym z istotnych elementów naszej pracy jest diagnoza psychologiczna dziecka, którą przeprowadzają doświadczeni psychologowie dziecięcy.

Diagnoza psychologiczna to proces oceny rozwoju dziecka, dzięki któremu możliwe jest zidentyfikowanie zarówno wybitnych uzdolnień, jak i ewentualnych trudności. Diagnoza przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych psychologów, którzy wykorzystują różnorodne narzędzia i techniki, aby uzyskać pełny obraz rozwoju dziecka.

Proces ten obejmuje między innymi wywiad z rodzicami, obserwację dziecka i testy psychologiczne dopasowane do wieku badanego.

Diagnozy psychologiczne dzieci wykonywane są przez doświadczonych psychologów dziecięcych

W poradni Małe Misie zatrudniamy doświadczonych psychologów dziecięcych, którzy posiadają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi. To gwarantuje rzetelną i profesjonalną diagnozę, której celem jest zrozumienie potrzeb i trudności dziecka oraz dostosowanie odpowiedniego planu terapeutycznego.

Komfort małego dziecka podczas przeprowadzania diagnozy w naszej poradni jest dla nas bardzo ważny

Nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, by dziecko w gabinecie czuło się komfortowo i bezpiecznie. Dzięki temu uzyskane w ramach diagnozy wyniki są maksymalnie obiektywne i w pełni obrazują poziom rozwoju dziecka w poszczególnych sferach oraz trafnie wskazują potencjalne trudności.

Jakie zaburzenia rozwoju można wykluczyć za pomocą testów psychologicznych dla dzieci?

Testy psychologiczne dla dzieci stanowią kluczowy element w procesie diagnostycznym, umożliwiając wykluczenie lub potwierdzenie różnych zaburzeń rozwojowych. Rozpoczynając od konsultacji i podejrzenia określonych trudności, poprzez omówienie przypadku z rodzicami lub opiekunami, diagności podejmują się  zaplanowania i wykonania badania psychologicznego. Taki kompleksowy proces diagnozy jest niezbędny do oceny ogólnego funkcjonowania dziecka, zwłaszcza w wieku przedszkolnym, kiedy to wczesna interwencja może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju.

W procesie diagnostycznym wykorzystywane są różnorodne metody i narzędzia, które pozwalają na kompleksową ocenę dziecka. Nie ograniczają się one jedynie do oceny intelektualnej, ale obejmują także analizę zdolności wizualno-przestrzennych, językowych, motorycznych oraz funkcji wykonawczych (procesów poznawczych kontrolujących i regulujących ludzkie myślenie, zachowanie oraz emocje). Takie podejście pozwala na zidentyfikowanie dysleksji, dyskalkulii oraz innych specyficznych trudności w uczeniu się, a także zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych, które mogą wpływać na codzienne życie dziecka.

Dzięki wczesnemu rozpoznaniu i odpowiedniemu wsparciu, możliwe jest zaplanowanie indywidualnych strategii terapeutycznych lub edukacyjnych, które będą wspierać dziecko w jego rozwoju. Profesjonalna diagnoza psychologiczna jest zatem fundamentem, który umożliwia zapewnienia dziecku najlepszych warunków do rozwoju jego potencjału oraz pomocy w przezwyciężaniu ewentualnych trudności.

Przeprowadzenie diagnostyki psychologicznej już w wieku przedszkolnym jest kluczowe, aby uniknąć późniejszych trudności w funkcjonowaniu szkolnym małego pacjenta. Wczesne wykrycie ewentualnych zaburzeń lub trudności rozwojowych pozwala na odpowiednie wsparcie oraz interwencje, które mogą znacząco ułatwić dziecku adaptację do wymagań edukacyjnych.

Czy diagnoza dziecka pozwala rozpoznać spektrum autyzmu i zespołu aspergera? Czy pozwala potwierdzić ADHD?

W procesie diagnozowania zaburzeń rozwojowych u dzieci, takich jak zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) oraz zaburzenia uwagi z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), kluczową rolę odgrywają specjalistyczne testy psychologiczne. Chociaż te badania nie mogą dostarczyć ostatecznego potwierdzenia występowania wymienionych zaburzeń, dostarczają mocnych przesłanek mogących sugerować ich obecność. Umożliwiają również ich wykluczenie, jeśli wyniki testów nie odpowiadają kryteriom diagnostycznym. 

Wprowadzenie nowej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-11, przyniosło istotne zmiany w rozumieniu i diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu, wprowadzając bardziej zintegrowane podejście. Terminy takie jak Zespół Aspergera zostały zastąpione ogólnym pojęciem „spektrum autyzmu”, z dodatkowym uwzględnieniem stopnia rozwoju funkcjonalnego, komunikacyjno-językowego i intelektualnego osoby diagnozowanej. Takie podejście ma na celu zapewnienie bardziej spersonalizowanego wsparcia dla osób z ASD, pozwalając na lepsze dostosowanie interwencji terapeutycznych i edukacyjnych do ich indywidualnych potrzeb.

Nowa edycja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych IDC-11 obowiązuje na świecie od stycznia 2022 roku, ale Polska objęta jest pięcioletnim okresem przejściowym na implementację tej klasyfikacji i dostosowanie jej do systemu krajowego. Jest to okres, który pozwoli na stopniowe oswajanie się z nowymi zasadami diagnozowania, co może mieć wpływ na podejście do diagnozy i wsparcia dla osób z ASD i ADHD. Wczesna diagnoza i interwencja w przypadku tych zaburzeń mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka, umożliwiając mu osiągnięcie pełniejszego potencjału i lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym.

Indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci

Po wykonaniu diagnozy psychologicznej dziecka w wielu przypadkach wskazane jest zaprojektowanie i przeprowadzenie odpowiedniego procesu terapeutycznego. Nasza poradnia oferuje indywidualne sesje terapii psychologicznej, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Terapia psychologiczna dla dzieci ma na celu wesprzeć dziecko w tych obszarach, w których jest to potrzebne. Psycholog dziecięcy może pomóc dziecku między innymi w radzeniu sobie z emocjami i rozwijaniu zdolności interpersonalnych, a także redukować i niwelować różnego rodzaju trudności.