Diagnoza gotowości przedszkolnej i szkolnej to ważne narzędzia wspierające proces edukacyjny dziecka. Pozwala na szczegółowe przeanalizowanie umiejętności dziecka i zestawienie ich z normami dla danego okresu rozwojowego, a co za tym idzie – określenie gotowości dziecka do przejścia do pierwszego lub kolejnego etapu formalnej edukacji.

Odpowiednio zaprojektowane teksty umożliwiają również zidentyfikowanie ewentualnych trudności edukacyjnych i dostosowanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka.

W poradni psychologiczno-pedagogicznej Małe Misie w Warszawie ocenę gotowości przedszkolnej i szkolnej dzieci przeprowadzają specjaliści z interdyscyplinarnego zespołu pedagogów i psychologów.

Diagnoza gotowości przedszkolnej dziecka – sprawdzenie predyspozycji dziecka do pójścia do przedszkola

Gotowość przedszkolna to kluczowy krok w rozwoju dziecka, który pomaga mu zaadaptować się do przedszkolnej rzeczywistości.

W ramach diagnozy gotowości przedszkolnej, nasi specjaliści oceniają poziom rozwoju dziecka (powinien być adekwatny do wieku i etapu rozwojowego) oraz zdolności dziecka w poszczególnych sferach intelektualnych, emocjonalnych i ruchowych.

Obserwacja i badania przeprowadzane są m.in. w zakresie emocjonalnych reakcji i interakcji społecznych, ale również umiejętności komunikacyjnych, samoobsługi/samodzielności dziecka oraz ogólnej umiejętności przystosowania przez przedszkolaka do nowego środowiska.

Wykonanie diagnozy przedszkolnej umożliwia osobom dorosłym, zarówno rodzicom, jak i opiekunom, wychowawcom i nauczycielom wychowania przedszkolnego, dostosowanie wymagań oraz wsparcia i metod pracy z dzieckiem do jego możliwości i potrzeb.

Diagnoza gotowości szkolnej – sprawdzenie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Przechodząc z przedszkola do szkoły podstawowej, dzieci stają w obliczu nowych wyzwań i oczekiwań edukacyjnych. Diagnoza gotowości szkolnej pomaga określić, czy dziecko jest gotowe na rozpoczęcie edukacji szkolnej.

Obserwacja umiejętności samoobsługowych, zdolności poznawczych i innych aspektów rozwojowych

W ramach diagnozy gotowości szkolnej oceniane są różne aspekty rozwoju dziecka, przede wszystkim:

  • Aspekty rozwoju poznawczego – badane są kompetencje językowe i matematyczne, umiejętność logicznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego i abstrakcyjnego. To pomaga określić, czy dziecko posiada podstawowe kompetencje potrzebne do nauki w szkole.
  • Aspekty rozwoju społecznego dziecka i rozwoju emocjonalnego – ocena obejmuje określenie mocnych i słabych stron dziecka we współpracy z rówieśnikami, rozumienie i wyrażanie emocji, umiejętność radzenia sobie z frustracją i stresującymi sytuacjami oraz rozwiązywania problemów.
  • Umiejętności komunikacyjne – sprawdza się, czy dziecko potrafi wyrażać swoje myśli i uczucia, słuchać innych, zadawać pytania i rozumieć polecenia.
  • Samodzielność i umiejętności samoobsługowe – w ramach diagnozy ocenia się, czy dziecko radzi sobie w codziennych sytuacjach, takich jak ubieranie się, jedzenie oraz korzystanie z toalety.
  • Umiejętność skupienia uwagi/koncentracja – sprawdza się, czy dziecko potrafi skupić się na zadaniu i utrzymać uwagę przez odpowiednio długi czas.
  • Zdolności ruchowe, w zakresie małej i dużej motoryki
  • Motywacja do nauki – ocena obejmuje zainteresowanie dziecka nauką oraz gotowość do aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych.

Badania gotowości szkolnej w poradni Małe Misie obejmują ocenę umiejętności poznawczych, matematycznych, językowych i społecznych, czyli tych kompetencji, które są niezbędne do podjęcia nauki szkolnej.

Dzięki temu możemy zidentyfikować obszary, w których dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia, a nasze wskazówki i zalecenia mogą pomóc nauczycielom uczącym dziecko szybciej i lepiej dostosować metody nauczania podstawy programowej do indywidualnych potrzeb ucznia.

Do czego może przydać się informacja o gotowości szkolnej dziecka?

Informacja o dojrzałości szkolnej dziecka ma wiele zastosowań. Przede wszystkim pomaga określić, czy dziecko rozwija się prawidłowo i czy potrzebuje dodatkowego wsparcia w określonych obszarach rozwoju.

Posiadający dostęp do opisu diagnozy nauczyciele mogą dostosować metody nauczania w taki sposób, aby lepiej odpowiadały indywidualnym potrzebom ucznia, a rodzice otrzymują cenne wskazówki dotyczące tego, jak mogą pomóc swojemu dziecku w jego rozwoju.

Skrupulatnie przeprowadzona diagnoza gotowości szkolnej może pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych problemów szkolnych i podjęciu działań zapobiegawczych od pierwszych dni nauki w szkole. To bardzo ważne w kontekście osiągania sukcesów edukacyjnych dziecka i minimalizowania ryzyka niepowodzeń szkolnych.

Dodatkowe zajęcia terapeutyczne mogą być wdrożone przez szkołę od razu po doniesieniu stosownego dokumentu i wyłącznie na wniosek rodzica.

Testy diagnostyczne sprawdzające rozwój dziecka i jego gotowość do podjęcia obowiązku szkolnego są wykonywane przez specjalistów

W poradni Małe Misie w Warszawie diagnoza pod kątem gotowości szkolnej i przedszkolnej przeprowadzana jest przez doświadczonych specjalistów, którzy stosują odpowiednie testy i narzędzia diagnostyczne.

Naszym celem jest zapewnienie każdemu dziecku jak najlepszych szans na rozwój i sukces w edukacji. Dlatego zachęcamy rodziców do korzystania z naszych usług i podjęcia współpracy w budowaniu przyszłości swoich dzieci.

Dowiedz się, jak przebiega rozwój intelektualny i emocjonalno-społeczny Twojego dziecka i czy jest gotowe do realizacji obowiązku szkolnego!

Do wykonania diagnozy wystarczy sam wniosek rodzica