W „Małych  Misiach” zabawa połączona jest z nauką i odkrywaniem otaczającego nas świata. „Nigdy się nie nudzimy!”

W roku szkolnym 2021/2022 realizujemy program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” autorstwa Jolanty  Wasilewskiej, wydawnictwa WSiP.
Program jest opracowany zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego, która została wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły  podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
Koncepcja pracy opiera się na holistycznym – całościowym podejściu do dziecka obejmującym wszystkie sfery jego rozwoju. W holistycznym podejściu do  edukacji dziecka z taką samą uwagą podchodzimy do rozwoju fizycznego, umysłowego, jak i do społecznego oraz emocjonalnego.
Niezmiennie duża wagę przywiązujemy do zabawy, zarówno swobodnej, jak i tej kierowanej przez nauczyciela, jak i do samodzielnej eksploracji dziecka  otaczającego świata. Dziecko poprzez indywidualnie podejmowaną aktywność tworzy swoją „bazę” wiedzy o świecie. Dając dziecku możliwość samodzielnego  poznawania świata i dochodzenia do wiedzy, rozwijamy u niego poczucie, że potrafi zdobywać wiedzę bez pomocy, że jest skuteczne w działaniu.

Zgodnie z podstawą programową „nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w  przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie”.

Uzupełnieniem programu wychowania przedszkolnego stanowi również: Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metoda projektu, Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batti Strauss. Ponadto nauczyciele skupiają się na nauczaniu wielozmysłowym – polisensorycznym. Dodatkiem do zajęć są: zajęcia pedagogika zabawy KLANZA, elementy artterapii, czyli codzienne spotkania z literaturą, muzyką, sztuką, zajęcia sensoryczne 5 Zmysłów, z elementami Metody Porannego Kręgu, Knill. Dzieci opowiadają o swoich emocjach, rozwijają zdolności twórcze i ekspresyjne.

Koncepcja opracowana na podstawie programu wychowania przedszkolnego Planeta Dzieci. „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” autorstwa Jolanty Wasilewskiej, wydawnictwa WSiP.

Język angielski. Dwa razy w tygodniu przeprowadzane są zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim. Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego. Jest to wczesne , bezstresowe osłuchiwanie się z językiem, zabawy z rytmem i ruchem. Dzieci poznają proste słowa i zwroty angielskie za pomocą rymowanek i anglojęzycznych piosenek. Mulitisensoryczna zabawa dostarcza naszym Pociechom wielkiej radości! Istotna rolę spełniają pomoce wizualne i dydaktyczne obrazujące słownictwo używane w piosenkach.

Zajęcia rytmiczne. Śpiew, taniec, ruch, słuchanie i muzykowanie – w ten sposób odwołujemy się do muzycznych i twórczych uzdolnień, które drzemią w dziecku. Każde zajęcia  poświęcone są  odrębnemu tematowi, który przewija się przez cały czas trwania spotkania. Treść zajęć nawiązuje do doświadczeń dzieci i pobudza ich zainteresowania. Różnorodność wykorzystywanych instrumentów, wspiera proces nauczania. Głównym  punktem jest rozwijanie muzycznej wyobraźni oraz radości ze wspólnego muzykowania. Podczas zajęć można zaobserwować, w jaki sposób dziecko spontanicznie i bez przymusu poznaje dźwięki i rytmy. Wspólne śpiewanie i zabawa wpływają bardzo korzystnie na językowy rozwój dziecka.

Zajęcia z psychologiem. Opieka psychologa od pierwszych miesięcy życia jest bardzo istotna dla Dzieci, umożliwia wczesną interwencję i wyrównanie deficytów rozwojowych.

W naszych Placówkach zatrudnieni są psychologowie, którzy prowadzą grupowe specjalistyczne zajęcia terapeutyczne. Mają one na celu wspomaganie rozwoju  koordynacji wzrokowo- ruchowej, inteligencji emocjonalnej oraz inteligencji muzycznej.

Prowadzą również indywidualne zajęcia z dziećmi wymagającymi wczesnej interwencji. Psychologowie systematycznie obserwują naszych żłobkowiczów, pomagają  nam w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i  wychowawczych, a także służą pomocą Rodzicom, wspierając ich w trudnych chwilach.

Zajęcia logopedyczne. Okres żłobkowy to czas, gdy nasze Pociechy uczą się mówić, a następnie doskonalą i wzbogacają słownictwo. Z naszym żłobkiem współpracują logopedzi, którzy prowadzą zajęcia grupowe dla Dzieci, a w razie potrzeby również indywidualną terapię. Podczas zajęć grupowych Dzieci ćwiczą prawidłowe nawyki artykulacyjne. Wszystko odbywa się w formie zabawy, podczas radosnej atmosfery. Ciągła obserwacja Dzieci pozwala na kontrolowanie narządów mowy i diagnozowanie problemów.

Dużo ruchu dla maluchów. Zajęcia grupowe, które kształtują wrażliwość i percepcje zmysłową. Dzieci naśladują ruchy pojedyncze i sekwencje ruchowe. To odkrywanie możliwości własnego ciała. Ruch to zdrowie.