Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - ćwiczenia na piłce

W placówkach Małych Misiów funkcjonują Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju, które powstały z myślą o obserwacji właściwego rozwoju dzieci.

Skład wymienionego Zespołu tworzą osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, w tym: logopeda, psycholog, wychowawcy oraz pedagogowie posiadający niezbędne kwalifikacje pozwalające im pracować z dziećmi o określonym rodzaju niepełnosprawności. Skład Zespołu może się różnić w zależności od potrzeb konkretnego dziecka, do których jest dopasowywany.

Pracownicy odpowiadający za wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przygotowują Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne przeznaczone dla maluchów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również sporządzają Karty Indywidualnych Potrzeb dla dzieci posiadających specjalne potrzeby edukacyjne.Personel wchodzący w skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju kontroluje oraz sprawuje nadzór na pracą terapeutyczną z podopiecznymi, a o wszystkich spostrzeżeniach informuje rodziców lub opiekunów dzieci.

“Nie ma nic w umyśle, czego  by przedtem nie byłoby w zmysłach” Arystoteles

Opieka specjalistyczna prowadzona w ośrodkach Małych Misiów obejmuje:

  • obserwację maluchów prowadzącą do poznania ich zachowań wśród rówieśników,
  • obserwację mającą na celu rozpoznanie przyczyn niechcianych zachowań oraz problemów z adaptacją,
  • badania przesiewowe: wzroku, słuchu
  • oddziaływanie terapeutyczne,
  • porady psychologiczne dla rodziców i wychowawców,
  • psychoedukację dla rodziców i opiekunów dzieci,
  • KORP – karty oceny rozwoju psychoruchowego. Jest to narzędzie wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1 m-ca życia do końca 9 roku życia
  • Profil Psychoedukacyjny PEP-R -ocena poziomu rozwoju dziecka w 7 sferach Skali Rozwoju: naśladowanie, percepcja, motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo – ruchowa, funkcje poznawcze, komunikacja (mowa bierna i czynna). Umożliwia także diagnozę zachowań dziecka (Skala Zachowań) tzn.: nawiązywanie kontaktów, zainteresowanie zabawą i przedmiotami, reakcję na bodźce i mowę.